Privacyverklaring

a. Privacy statement: deze privacy verklaring;
b. Gebruiker: iedere bezoeker van de website www.rvbtekenbureau.nl.;
c. Verantwoordelijke: RVB Tekenbureau, Mariastraat 37,5735 EW Aarle-Rixtel
d. Website: de website onder www.rvbtekenbureau.nl

1. Algemeen

 • In dit Privacy statement wordt beschreven hoe RVB Tekenbureau de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
 • De persoonsgegevens die door RVB Tekenbureau worden verwerkt beperken zich tot namen en e-mailadressen.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 • Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke].
 • Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
  1. Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
  3. Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Rob van Brug, info@rvbtekenbureau.nl, 06 1247 7083

3. Doorgifte aan derden

 • Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 • De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op info@rvbtekenbureau.nl, 06 1247 7083
 • Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@rvbtekenbureau.nl

5. Bewaartermijn

 • Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

6. Beveiliging

 • Vantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van bezoekers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website inlog-beveiliging van alle computers/servers. Er is slechts een persoon bevoegd om het adressenbestand te actualiseren en te raadplegen.

7. Wijzigingen in het Privacy statement

 • Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 13 mei 2022

privacy en AVG